1. לפידות קפיטל בע”מ  

(“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות אשר תתכנס ביום ד’, 28 בדצמבר 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ברודצקי 19 בתל אביב (“האסיפה“). על סדר יומה של האסיפה יעמדו הנושאים וההחלטות המפורטים להלן:

דיון בדו”חות הכספיים המבוקרים ובדו”ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 אשר פורסמו בדוח השנתי של החברה לשנת 2021 מיום 20 במרץ 2022 (מספר אסמכתא 2022-01-031438) במערכת המגנ”א.

אישור מינויו של משרד רואי החשבון KPMG סומך- חייקין ושות’ כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לחברה על ידי משרד רואי החשבון.

אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

אישור מינויו מחדש של מר אריאל שפיר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

אישור מינויה של מר גב’ שלומית פן כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

אישור מינויו מחדש של מר אליהו קמר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר חיים כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה ניתן לעיין בדו”ח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ביום 7 בדצמבר 2022 (מס’ אסמכתא:2022-01-148198), אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ בכתובת: maya.tase.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל’: 03-6417241, בשעות העבודה המקובלות.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הוא יום ה’, 8 בדצמבר 2022. נוסח הודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

         לפידות קפיטל בע”מ