לפידות קפיטל בע”מ

(“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות אשר תתכנס ביום א’, 16.8.2020 , בשעה 15:00 במשרדי

החברה ברחוב ברודצקי 19 , תל אביב )”האסיפה”(. על סדר יומה של האסיפה יעמדו הנושאים וההחלטות המפורטים להלן:

. 1. אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה לנושאי המשרה בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 9.3.2020

. 2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיר תירוש, מנכ”ל החברה, בתוקף מיום 1.4.2020

3. אישור תשלום מענק בגובה 168 אלפי ש”ח ברוטו למר אמיר תירוש, מנכ”ל החברה.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה הכללית ניתן לעיין בדו”ח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס אסיפה

כללית מיוחדת ביום 12.7.2020 )מס’ אסמכתא: 2020-01-074379 (, אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך

או במשרדי maya.tase.co.il : וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ בכתובת www.magna.isa.gov.il : בכתובת

החברה, בתיאום מראש בטל’: 03-6417241 , בשעות העבודה המקובלות.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הוא ה- 14.7.2020 . כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא

כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה, יהיה בכתב בהתאם לאמור בתקנון החברה, ויופקד במשרדי החברה

24 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית

באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידי זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש

להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ 4- שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ, אותה מניה נכללת בין

המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות

כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד שש

שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפידות קפיטל בע”מ