לפידות קפיטל בע”מ  

(“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות אשר תתכנס ביום ה’, 3 בנובמבר 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ברודצקי 19 בתל אביב (“האסיפה“). על סדר יומה של האסיפה יעמדו הנושאים וההחלטות המפורטים להלן:

אישור מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2022.

  1. אישור תיקון תיקון סעיף 1 לתקנון החברה באופן שהגדרת “הליך מנהלי” תכלול גם הליך לפי פרק ז’ 1 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ”ח – 1988, וכן כל הליך מנהלי אחר או הליכי אכיפה מנהלים אחרים או נוספים אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין הוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליהם או בגינם, וכן מחיקת סעיף 23(א) לתקנון החברה המתייחס לאפשרות להנפיק מניות למוכ”ז.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה הכללית ניתן לעיין בדו”ח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ביום 29 בספטמבר 2022 (מס’ אסמכתא:2022-01-121906), אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ בכתובת: maya.tase.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל’: 03-6417241, בשעות העבודה המקובלות.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הוא יום ה’, 6 באוקטובר 2022. בעלי מניות רשאים להצביע בנוגע להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il. כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה ארבע שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

         לפידות קפיטל בע”מ